Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania

 

V našej farnosti sa v týchto dňoch začína príprava na prijatie sviatosti birmovania. Je to príležitosť priblížiť sa k Bohu a jeho tajomstvám. Čas keď nám ponúka svoje dary. Nepremrhajme túto príležitosť obnoviť a posilniť svoju vieru. Príprava na birmovku nemá byť len vecou birmovancov, kňazov či animátorov ale mala by na nej byť aktívne účastná celá farnosť. Povzbudzujeme najmä rodičov birmovancov aby sa v tomto čase častejšie rozprávali so svojimi deťmi o zmysle života, o svojej viere v Boha, aby ich povzbudzovali v duchovnom raste účasťou na mládežníckych svätých omšiach či aktivitách organizovaných pre birmovancov. Sú to vaše deti, to najcennejšie čo ste ako manželia dostali od Stvoriteľa, venujte im svoju pozornosť kým je čas a kým o ňu stoja. Len tak z nich môžeme vychovať dobrých ľudí a dobrých kresťanov na väčšiu Božiu slávu, na vašu radosť a osoh celého sveta.

 

Birmovka 2014/2015

 

Príprava na sviatosť birmovania bude spočívať v:

 1. Účasti na svätej omši v nedeľu a prikázané sviatky – čo je samozrejmosť
 2. Účasti na svätej omši ešte aspoň 1x v týždni (napr. piatok) okrem sv. omší z bodu 1
 3. Sviatosti zmierenia 1 x za mesiac
 4. Účasti na birmovných stretnutiach v skupinách – podľa rozpisu
 5. Účasti na duchovnej obnove – termín sa oznámi neskôr
  1. Službe vo farnosti – napr. liturgická – miništrantská, lektorská; pomoc pri upratovaní  a výzdobe kostola a jeho okolia, predmodlievanie sa ruženca; návšteva charitného domu a pod.
  2. V preskúšaní počas prípravy z potrebných vedomostí (rozsah bude zverejnený v dostatočnom predstihu)
  3. Účasti na deviatniku – 9 dní bezprostredne pred prijatím sviatosti birmovania

 

Pravidlá:

 1. Ospravedlnenie neúčasti na stretnutí ešte pred stretkom, no najneskôr v deň stretnutia– ospravedlniť môže len rodič a to pre chorobu (potvrdenú lekárom  – ukáže na najbližšom stretnutí) alebo vážny rodinný dôvod (vážny dôvod nie je návšteva príbuzných, stráženie súrodencov a pod.)
 2. Účasť na svätých omšiach v nedele a prikázané sviatky podpisujú rodičia – nepodpísaná svätá omša sa ráta za neúčasť.
 3. Účasť na svätej omši v týždni. (Piatok večer) Zapisujú animátori.
  1. Svätá omša je spoločná modlitba Božieho ľudu. Birmovanec sa má v kostole správať slušne a nábožne (nemôže byť  v čase svätej omše pred kostolom, nemá používať mobil, rušiť rozprávaním, počúvať hudbu cez slúchadlá, vyrývať do lavíc….).
  2. Birmovanec je povinný rešpektovať animátora, správať sa na stretnutiach slušne ku všetkým členom skupiny, aktívne sa zapájať do svojej prípravy, nie ju len presedieť. Tiež je neakceptovateľné akékoľvek hrubé a vulgárne správanie na verejnosti.
  3. Birmovanec nesmie mať v škole zníženú známku so správania.
  4. Birmovanec bude mať kartičku birmovanca. Je to doklad o absolvovaní prípravy, preto je povinný nosiť ju na každé stretnutie, aby mu animátor mohol zaznačiť účasť na stretnutí a skontrolovať účasť na svätých omšiach. Kartičku birmovanca je povinný priniesť aj na sviatosť zmierenia, aby sa mohla zaznačiť spoveď.

 

Pri porušovaní pravidiel bude správanie birmovanca prehodnotené a posúdená jeho zrelosť na prijatie sv. birmovania.

Kredity

Systém kreditov, Rabča 2014
Minimum kreditov 20
Aktivity Kredity Zodpovedný
Dlhodobé
Spev 15 Vlado Grižak – Filip Jurčák
Miništrovanie 15 Pán Kaplán
Lektorstvo 15 Tatiana Pienčaková
Biblický 15 Pán Farár
Jednorazové
Jasličková pobožnosť  3 – 5
Dobrá novina  3 – 5
Jarné prázdniny  1 – 7
Odmena za akčnosť  1 – 5
Nástenka  1 – 3 Anežka Jagelková
Marianna Brišáková
100 % dochádzka  1 – 3
Aktivity pre farnosť  1 – 3
Prednášky-hostia  1 – 3
Filmy  pre birm. s diskusiou 1
Upratovanie kostola -skupinka 1 Animátor svojej skupinky
Sv. omša -skupinka 1 Animátor svojej skupinky
Ruženec-skupinka 1 Animátor svojej skupinky
Krížová cesta-skupinka 1 Animátor svojej skupinky
Exkurzie  pre birmovancov 1