Birmovný patrón a birmovný rodič

Birmovný patrón
Pri sviatosti birmovania dostane každý birmovanec patróna a birmovné meno, ktoré si sám zvolí. Ide skutočne viac, než len o meno – ide o výber svojho patróna!
Zoznam svätých a ich životopisy môžete nájsť napríklad tu: http://www.knazi.sk/svati/

Birmovný rodič
Birmovanec má mať birmovného rodiča, ktorého úlohou je starať sa, aby sa birmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a povinnosti, ktoré súvisia s touto sviatosťou, verne plnil. Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.

Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy birmovného rodiča, je potrebné:
1. aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
2. aby zavŕšil šestnásty rok života
3. aby bol katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu, ak je sobášený, musí byť sobášený v katolíckom obrade (a nie je rozvedený) a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať
4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom
5. aby nebol otcom alebo matkou birmovanca

Údaje o birmovnom patrónovi a birmovnom rodičovi odovzdajte svojim animátorom na stretku po Novom roku.