Krížová cesta v Bobrove

Duchovnú obnovu viedol páter Ivan Barus

Dňa 12.10.2018 sa konala v našej farnosti v Rabči, v kostole Navštívenia Panny Márie duchovná obnova. Duchovnú obnovu viedol páter Ivan Barus. Téma duchovnej obnovy bola: „Ako pôsobí nadprirodzená Božia milosť, anjeli a zlí duchovia na život človeka, manželstva a rodiny.“ Celý program začal prednáškou o 17:00 hodine. Pokračovaním duchovnej obnovy bola svätá omša v tradičnom čase. Po svätej omši bola adorácia spolu s modlitbou za uzdravenie tela a duše. Nech je nám všetkým tento čas duchovnej obnovy požehnaním pre ďalšie dni.

Detský tábor na chate Pilsko

Mladí animátori z Rabče pre deti pripravili tábor. Tábor sa konal na chate Pilsko v Oravskom Veselom a trval od 17.7 (utorok) do 20.7 (piatok) Pre animátorov tábor začal už v pondelok, pripravili pre deti chatu a všetko čo treba aby sa tam deti cítili čo najlepšie. O 50 deti sa staralo 12 animátorov, pán kaplán a 2 pani kuchárky, ktoré nám celý tábor varili samé dobroty.

Pokračovať v čítaní

Duchovná obnova birmovancov.

Duchovná obnova birmovancov.duch.obnov.bir   V dňoch 13.-15. januára sa druhá časť birmovancov zúčastnila duchovnej obnovy na Slanici. Vyrazili sme z Rabče o 17-tej hodine. Po príchode sme sa ubytovali a mali svätú omšu s otcom Ľubošom a pánom farárom. Potom bola večera a začali sme hlavný program. Na začiatok sme sa predstavili a zoznámili s novými animátormi Zdenkou, Stanom a sestričkou Dorotou. Prvá prednáška bola na tému stvorenie človeka a jedinečnosť a originalita každého z nás, tak ako nás Boh stvoril. Následne na to bola aktivita, kde si vytváranie originálnych ľudí mohol každý vyskúšať. Vyrábali sme si sadrové masky na tvár. Večerná modlitba bola tak trochu netradičná. Viac sme odprosovali, chválili, ďakovali a prosili. V sobotu sme ráno začali modlitbou a pokračovali v prednáškach na témy o prvom hriechu, svätej spovedi, Duchu Svätom. Pomedzi prednášky boli vždy zaujímavé aktivity. Poobede sme sa špeciálne pripravovali na sviatosť zmierenia, a kto chcel mohol ju aj prijať. Večer k nám prišli sestričky z Trstenej a modlitebníci z Námestova, ktorí sa za nás modlili počas adorácie. V nedeľu na nás po svätej omši čakala posledná prednáška na tému Cirkev a spoločenstvo. Otec Ľuboš nám vysvetlil, kto je Cirkev a prečo každý z nás potrebuje patriť do spoločenstva. Zahrali sme si hru, pri ktorej sme potrebu spoločenstva mohli otestovať a vyskúšať. Potom sme sa rozlúčili a vrátili opäť do Rabče. Počas celého víkendu sa o naše brušká veľmi dobre starali študenti – mladí kuchári, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Tiež chceme poďakovať animátorom z ústia za ich čas, ochotu i slová povzbudenia na ceste za Ježišom.

Herňa a pimpoška otvorená

Keď som prišiel do Rabče, nevedel som, čo je to pimpoška. Dnes už viem, že deti a mládež našej farnosti majú priestor, kde môžu rôznym spôsobom zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Pravidelné stretká, hry, pozeranie zaujímavých filmov… Som veľmi rád, že od novembra sa nám možnosti opäť o trochu rozšírili. V nedeľu 31. októbra 2010 sme totiž slávnostne otvorili Herňu pri pimpoške.

Pokračovať v čítaní

Pomazanie chorých

Základné informácie
• pomazanie chorých je sviatosť, ktorou cirkev nebezpečne chorých veriacich odporúča trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil utrpenie a spasil ich
• je prosbou o uzdravenie telesné i duševné (teda jej účinkom je aj odpustenie všetkých hriechov)
• pomazanie chorých sa môže vyslúžiť veriacemu, ktorý sa začína pre chorobu alebo starobu ocitať v nebezpečenstve
• prijatie sviatosti sa môže opakovať, ak chorý po vyzdravení znova upadol do ťažkej choroby alebo ak sa počas trvania tej istej choroby nebezpečenstvo stalo vážnejším

Pokračovať v čítaní

Pokánie

Kedy je možné v našej farnosti prijať sviatosť zmierenia?
• mimo prvopiatkového týždňa: pol hodinu pred večernou svätou omšou v týždni (pondelok až piatok)
• v prvopiatkový týždeň: streda a piatok od 9:30 do 11:00, od 16:30 do 18:00 a v ostatné dni v týždni pol hodinu pred večernou sv. omšou

Eucharistia

Rozpis svätých omší vo farnosti.
Slávnosť Prvého svätého prijímania
Každoročne sa vo farnosti pripravuje na prijatie Eucharistie približne 60 detí. Príprava prebieha na vyučovaní náboženstva v školách, na sv. omši za účasti detí (každú stredu a v rodinách. Deti navštevujúce 3. alebo vyššiu triedu ZŠ sa na začiatku školského roku prihlásia na sv. omši alebo na náboženstve. Podmienkou prijatia prvého sv. prijímania je krst.
Formálna príprava sa skladá z týchto častí:
• účasť na vyučovaní náboženskej výchovy
• účasť na svätých omšiach pre deti každú stredu a na nedeľných svätých omšiach
• aktívna výchova zo strany rodičov (napr. účasť na sv. omšiach, na stretnutiach s kňazom)

Pokračovať v čítaní

Krst

Základné informácie
• prijať krst môže každý človek, ktorý ešte nie je pokrstený
• udelenie krstu môžu požiadať rodičia dieťaťa alebo samotný krstenec (ak dovŕšil 14. rok života)
• vyslúženie krstu sa žiada vo farnosti podľa bydliska. Pokiaľ nás žiadajú o krst veriaci bývajúci mimo farnosti Rabča, musia sa preukázať dovolením ich vlastného farára (licenciou ku krstu).

Pokračovať v čítaní