Eucharistia

Rozpis svätých omší vo farnosti.
Slávnosť Prvého svätého prijímania
Každoročne sa vo farnosti pripravuje na prijatie Eucharistie približne 60 detí. Príprava prebieha na vyučovaní náboženstva v školách, na sv. omši za účasti detí (každú stredu a v rodinách. Deti navštevujúce 3. alebo vyššiu triedu ZŠ sa na začiatku školského roku prihlásia na sv. omši alebo na náboženstve. Podmienkou prijatia prvého sv. prijímania je krst.
Formálna príprava sa skladá z týchto častí:
• účasť na vyučovaní náboženskej výchovy
• účasť na svätých omšiach pre deti každú stredu a na nedeľných svätých omšiach
• aktívna výchova zo strany rodičov (napr. účasť na sv. omšiach, na stretnutiach s kňazom)

Adorácia a celodenná poklona
možnosť tichej adorácie s eucharistickým požehnaním o 18.00 je každý štvrtok od 17:00 hodiny.
Celodenná poklona v našej farnosti :
• Biela Sobota – poklona pri Božom hrobe
• 7. apríla
• 2. júla
• 9. decembra