Farská charita

Farská charita je dobrovoľníckym združením, ktorého úlohou je napĺňať poslanie Cirkvi slúžiť núdznym a preukazovať im skutky telesného i duchovného milosrdenstva. Právne je začlenená do diecéznej Charity, teda v našom prípade do Spišskej katolíckej charity.

Farská charita v Rabči má približne 20 aktívnych členov.
Koordinátorom Farskej charity Rabča je pán Jozef Kozák.

Medzi pravidelné aktivity našej Farskej charity patrí MIKULÁŠSKA AKADÉMIA PRE BOHOM ZVLÁŠŤ MILOVANÉ DETI.

Farská charita v Rabči taktiež zabezpečuje PRÍJEM A VÝDAJ POUŽITÉHO ŠATSTVA.
Miesto kde môžete priniesť šatstvo, prípadne si ho vybrať, nájdete v budove bývalých školských dielní.
Príjem a výdaj šatstva je možný každú stredu od 7:30 do obeda, kde Vás očakáva p. Dominová, ktorá s láskou túto službu dlhoročne vykonáva.

Okrem pravidelných aktivít si členovia Farskej charity všímajú potreby núdznych a snažia sa im pomôcť.